Pl.ÚS 92/20 – registrace a účast „třetích“ osob ve volební kampani / I.ÚS 3087/22 – odůvodnění rozhodnutí o nevrácení odňaté/vydané věci / II.ÚS 1595/22 – administrativní pochybení při rozhodování o stížnosti.

ÚS: Registrace a účast třetích osob ve volební kampani

 

I. Na rozdíl od obecné úpravy svobody projevu podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod je ve volební kampani jako formě politické soutěže podle čl. 5 Ústavy České republiky a čl. 22 Listiny základních práv a svobod „předurčenúčel, obsah, čas a místo volební komunikace regulované systémem ústavně zaručených práv a svobod, které nelze vytrhávat z jejich kontextu.


II. Mezi svobodou projevu a volební agitací je třeba respektovat rozdíly v jejich obsahu, právní povaze a účelu. Ve volební kampani nejde jen a pouze o svobodu vyjádření názoru v pozitivním nebo negativním smyslu (tedy svobodu se vyjádřit nebo naopak mlčet), nýbrž o získání voličů (ve vymezené době), aby se k volbám dostavili a hlasovali pro určitý program ztělesněný volebními stranami a jejich kandidáty.


III. Volební soutěž vyžaduje, aby bylo stanoveno, v jaké době se soutěží, kdo je soutěžícím (kandidující subjekty), kdo se na soutěži podílí jejím ovlivňováním a kdo nakonec vynáší verdikt. Proto obecná pravidla, principy a standardy právní úpravy a záruk svobody projevu jako takové (obecné limity svobody projevu) se v těchto podmínkách musejí přizpůsobit účelu této soutěže (zvláštní limity volebního projevu), která není bez jasně stanovených pravidel a omezení v demokratickém právním státě podle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 2 Listiny základních práv a svobod myslitelná.


IV. Ustanovení § 16 odst. 2 a § 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu„) je třeba vykládat ústavně konformně, ve vazbě na jejich ústavní a legitimní cíl, stejně jako na další s nimi spjatá ustanovení zákona o volbách do Parlamentu, zejména jeho § 16 odst. 1, § 16e odst. 8 až 10. Jako forma obsahově neutrální regulace účasti ve volební kampani za pomoci finančních prostředků nemají za účel zabránit vyjadřování názorů, neboť takový výklad by nebyl ústavně konformní.


V. Ústavně konformní výklad vyžaduje i požadavek registrace třetích osob podle § 16e odst. 1 až 5 zákona o volbách do Parlamentu, který sleduje legitimní cíl zabránit obcházení limitů pro výdaje ve volební kampani a zachování neutrality veřejné moci ve volební soutěži, přičemž registrace není spjata s uvedením toho, v čí prospěch budou náklady na účast ve volební kampani vynaloženy. Ani tímto způsobem není omezena svoboda projevu „třetích“ osob, stejně jako ji neomezují zákonem o volbách do Parlamentu stanovené požadavky na vedení transparentního účtu podle jeho § 16e odst. 6 a 12, neboť se vykazuje za co„, nikoli za koho“ se „třetí“ registrovaná osoba volební kampaně účastní.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky Pl.ÚS 92/20, ze dne 11. 4. 2023)

 

 

ÚS: Odůvodnění rozhodnutí o nevrácení odňaté/vydané věci

 

Státní zastupitelství, které řádně neodůvodní své rozhodnutí o tom, že se vydaná nebo odňatá věc nevrátí tomu, kdo ji vydal, nebo komu byla odňata (§ 78, 79, 80 tr. řádu), poruší čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť odepře právní ochranu vlastnického práva.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 3087/22, ze dne 11. 4. 2023)

 

 

ÚS: Administrativní pochybení při rozhodování o stížnosti

 

Zásada trestního řízení zakotvená v § 2 odst. 4 trestního řádu vyžadující, aby trestní věci byly projednávány urychleně bez zbytečných průtahů, se nemůže obracet proti těm, v jejichž prospěch je především zakotvena. Tedy proti osobám, proti nimž je trestní řízení vedeno.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 1595/22, ze dne 17. 4. 2023)